Elállási jog

Ez az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan, de külön megjelenő részét képezi.

 

A Fogyasztó és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Vevőt (Felhasználó/Ügyfél) (ha Fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Vevő, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket).

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján a Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az Eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és – amennyiben azt ő fizette – a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

1. Az elállási jog

- egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

- több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

- több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

2. Az elállási jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. Ha az Eladó a termék terméklapján biztosít lehetőséget az elállási nyilatkozat megtételére, a Fogyasztó elállási nyilatkozatát ott is megteheti. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését visszaigazolja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

3. A termék visszaküldése: amennyiben a Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4. A Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

5. Ha a megrendelt terméket a Fogyasztónak kifuvarozták, az Eladó azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az Eladó részére köteles megtéríteni.

6. Az Eladó által viselt költségek: ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt a Vevő fizette) a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a Vevő kifejezetten beleegyezett abba, hogy az Eladó más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban a Fogyasztó az Eladó által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és a Fogyasztó által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak fizetendő összeget (termék vételára + szállítási költség), amíg a terméket a Fogyasztó vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

7. Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

Teljes ÁSZF letöltése ...